Áramszünetre készülhetnek a Jókai Mór és a József Attila utca lakói
2019-08-23
Közlemény: roma nemzetiségi képviselők választása Toronyban
2019-08-23

Választási tájékoztató a települési nemzetiségi képviselőjelölteknek

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt bejelentéséről, az ajánlások gyűjtéséről, az ajánlóívek leadásáról, a jelöltek nyilvántartásba vételéről is tájékoztatja az érintetteket közleményében a Toronyi Helyi Választási Iroda.

Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük a tájékoztatót:

TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETISÉGI TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐJELÖLTEK RÉSZÉRE

 1. október 13-án, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával azonos napon, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 1. melléklete szerinti tizenhárom (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) nemzetiséghez tartozó választópolgárok megválasztják a települési, területi és az országos nemzetiségi önkormányzatok képviselőit is.

A választás kitűzése

A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását nemzetiségenként a Nemzeti Választási Bizottság  183/2019. számú határozatában tűzte ki.

Az NVB, egyezően a 2014. évi választásokkal, a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását kizárólag azokon a településeken tűzte ki, ahol a 2011. évi népszámlálás adatai alapján az adott nemzetiséghez tartózó személyek száma legalább 25 fő volt.

A választás kitűzése nem egyenlő a választás megtartásával, a kitűzés ellenére a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását csak akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható képviselők (3 vagy 5 fő) száma.

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztáson a település egésze egy választókerületet alkot.

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a választás kitűzésének napján – 2019. július 30-án – a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok öt százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges. Az egyes településeken a jelöltté váláshoz szükséges érvényes ajánlások számát a Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú határozatának melléklete nemzetiségenkénti bontásban tartalmazza.

A választáson kizárólag valamely területi választási bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság által jelölő szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet. Két vagy több jelölő szervezet közös jelöltet is állíthat. Egy személy csak egy településen fogadhat el jelölést.

Jelölt csak az adott nemzetiségi névjegyzékben szereplő személy lehet, ha

 • a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható és
 • a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán, valamint az ezt követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség jelöltje.

A jelöltként indulni szándékozó személynek az ajánlóív igénylésére szolgáló A6 jelű formanyomtatványon nyilatkoznia kell arról, hogy a nemzetiség képviseletét vállalja, és a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.

Ajánlás

Települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltet ajánlani csak az illetékességgel rendelkező Toronyi Választási Iroda (9791 Torony, Rohonczi u. 6.) által kiadott, sorszámmal ellátott ajánlóíven lehet.

Az ajánlóívek igénylése

Ajánlóívet a jelölő szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett nemzetiségi szervezet – a képviseletére jogosult személy útján – az A6 jelű formanyomtatványon igényelhet. Az A6 jelű formanyomtatványt Toronyi Választási Irodánál (9791 Torony, Rohonczi u. 6.) a bárki, meghatalmazás nélkül leadhatja.

Fontos, hogy ajánlóívet csak olyan választópolgár számára lehet igényelni, aki az igény benyújtásakor a fent meghatározottak szerint választójoggal rendelkezik.

Jogszabályba ütközik az ajánlóív iránti igény, és emiatt nincs mód az az ajánlóívek kiadására amennyiben az igény benyújtásakor

 • a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele még nem emelkedett jogerőre,
 • a jelöltként indulni szándékozónak nincs választójoga,
 • a jelöltként indulni szándékozó már fogadott el más településen települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölést,
 • a jelöltként indulni szándékozó a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán, valamint az ezt követő időközi választásokon volt más nemzetiség jelöltje.

Ha a jelölt több utónévvel rendelkezik, az A6 jelű nyomtatványon kérheti, hogy az ajánlóívek, a szavazólap, valamint a választások hivatalos honlapja csak az egyik utónevét tartalmazza. A jelölt kérheti továbbá, hogy az ajánlóívek, a szavazólap és a választások hivatalos honlapja ne tartalmazza a nevének részét képező „dr.” megjelölést.

Az ajánlóívek átvétele

A Toronyi Helyi Választási Iroda legkorábban a szavazást megelőző 50. napon, azaz 2019. augusztus 24-től (szombattól 8.00 és 16.00 óra között) adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek. Ezt követően az ajánlóívek igénylésére és átvételére munkanapokon hivatali időben van lehetőség.

Az ajánlóívek átvételére az alábbiak jogosultak:

 1. a jelöltként indulni szándékozó választópolgár,
 2. az ajánlóív igénylésére szolgáló A6 jelű formanyomtatványon az ívek átvételére megjelölt személy;
 3. a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet alábbi képviselője jogosult:
 4. a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerinti törvényes képviselő (informatikai rendszerben rögzített),
 5. a törvényes képviselő által a szervezet bejelentésre szolgáló P4-es nyomtatványon a jelölő szervezet nevében nyilatkozattételre felhatalmazott személy (informatikai rendszerben rögzített),
 6. az a. és b. pont szerinti személyek által meghatalmazott, az adott településre kiterjedő illetékességgel eljárni jogosult személy (informatikai rendszerben rögzített),
 7. az a.-c. pontban megjelölt személyek által meghatalmazott, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező személy

Az ajánlóíven szerepel a választás típusa, a jelöltként indulni szándékozó választópolgár neve, a jelölő szervezet neve, a választókerület megnevezése és a nemzetisége. Közös jelölt esetén a helyi választási iroda a közös jelöltet állító valamennyi jelölő szervezet nevét feltünteti.

Az ajánlóív átadásáról a választási iroda átvételi elismervényt állít ki. Az ajánlóívekről másolatot készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos!

Az átvett ajánlóívek mellé a jelölt bejelentésének határidejéig, azaz 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig pótlólag újabbak igényelhetők, újabb A6 jelű formanyomtatvány benyújtásával.

Névviselés

Amennyiben az ajánlóívek első alkalommal való kiadását követően megváltozik a jelöltként indulni szándékozó választópolgár vagy a jelölő szervezet neve, az a pótlólag igényelt ajánlóíveken már nem kerül átvezetésre. A jelöltként indulni szándékozó választópolgár és a jelölő szervezet is, valamennyi ajánlóíven és a szavazólapon is az első alkalommal kiadott ajánlóíven feltüntetett névvel fog szerepelni, akkor is, ha a jelölt viselt neve a választás napjáig házasságkötés vagy egyéb okból megváltozik.

Adatszolgáltatás az ajánlásra jogosult választópolgárokról

A Toronyi Helyi Választási Iroda – az ajánlóív átadásával egyidejűleg – ingyenesen átadja a jelölő szervezet számára a településen a jelölt ajánlására jogosult választópolgárok nevét és lakcímét. Az adatbázis teljes, mivel a Ve. 89. § (1) bekezdése szerinti adatkiadás megtiltása erre az adatszolgáltatásra nem terjed ki. Éppen ezért ezek az adatok kizárólag az ajánlások gyűjtésére használhatók fel, egyéb célú felhasználásuk, másolásuk, harmadik személy részére történő átadásuk szigorúan tilos.

A jelölő szervezetnek a kapott adatokat legkésőbb a szavazás napján, azaz 2019. október 13-án 16.00 óráig meg kell semmisítenie, a megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvennie, és a jegyzőkönyvet 2019. október 16-án 16.00 óráig át kell adnia annak a Toronyi Helyi Választási Irodának, amelytől az adatokat átvette. (A megsemmisítésről készült jegyzőkönyv a jelzett határidőig, aláírt, szkennelt formában is leadható.)

A jelölő szervezet a fentieken túl a névjegyzéki adatokhoz – ingyenesen – további két alkalommal2019. szeptember 8-án és a 2019. szeptember 30-án juthat hozzá, írásos megkeresése alapján. Ezek az adatok már nem tartalmazzák az adatai kiadását megtiltó választópolgárok nevét és lakcímét, továbbá kizárólag közvetlen politikai kampány céljára használhatók fel.

Az ajánlások gyűjtése

A nemzetiségi névjegyzékben szereplő, a településen lakóhellyel rendelkező választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le, amelyet nevének, személyi azonosítójának, magyarországi lakcímének feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia. A választópolgár jelenlétében az adatait más is ráírhatja az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása ebben az esetben is elengedhetetlen feltétel.

A választópolgár több nemzetiségi jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat.

Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:

 • az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
 • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
 • tömegközlekedési eszközön,
 • állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
 • felsőoktatási és köznevelési intézményben,
 • egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint
 • a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!

Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő személy nevét, személyi azonosítóját – ha nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának (személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély) számát – és aláírását is. Fontos, hogy a jelölő szervezetek kiemelt figyelmet fordítsanak arra, hogy az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő pontosan adja meg az adatait. Abban az esetben ugyanis, ha a gyűjtő az adatait hiányosan vagy hibásan rögzíti (pl. elírja a személyi azonosítóját, a viselt neve és a születési neve eltér, és ez utóbbit adja meg), az az ajánlóíven szereplő összes ajánlás érvénytelenségét okozza.

Felhívjuk továbbá valamennyi jelölő szervezet figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a választást megelőzően honlapján (www.naih.hu) ajánlást tesz közzé a választásokkal kapcsolatos adatkezelésről, amelynek figyelembe vétele minden érintett számára indokolt. A NAIH ajánlásai az alábbi linken tekinthetők meg: https://www.naih.hu/ajanlasok.html

A települési nemzetiségi önkormányzati  képviselőjelölt bejelentése

 1. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni 

a Toronyi Helyi Választási Irodában (9791 Torony, Rohonczi u. 6.)

az ajánlóívek átadásával a nyilvántartásba vételre illetékes helyi választási bizottságnál.

Az ajánlások szakaszos leadására nincs lehetőség! A bejelentés alkalmával legalább annyi ajánlást kell leadni, amely eléri a jelöltállításhoz szükséges érvényes ajánlások számát.

A jelölt bejelentésére az E3 jelű formanyomtatvány szolgál.

Az E3 jelű nyomtatványhoz lehet csatolni a jelölt arcképét, ha hozzájárul annak a választások hivatalos honlapján történő közzétételéhez. Ebben az esetben az álló formátumú fényképet JPEG kiterjesztésű, 240X340 pixel felbontású, álló formátumú fájlban kell mellékelni és a fájlt az alábbiak szerint kell elnevezni: „a jelölt személyi azonosítója_foto”. A jelölt a nyomtatványon kérheti  továbbá nevének nemzetiségi nyelven való feltüntetését is a szavazólapon és a választások hivatalos oldalán, amit MS Word fájlban, nyomtatott nagybetűkkel kell mellékelni, és a fájlt az alábbiak szerint kell elnevezni: „a jelölt személyi azonosítója_nemzetiseginev”.

Az ajánlóívek leadása

Az összes kiadott ajánlóívet vissza kell szolgáltatni 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig a helyi választási irodának. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb a szavazást megelőző 33. napon, azaz 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig kell visszaadni. Ajánlást nem tartalmazó ún. üres ajánlóív az, amely semmilyen adatot nem tartalmaz. Nem tekinthető üres ívnek az az ajánlóív, amelyen a beírt adatot áthúzták, kisatírozták, korrektorral vagy egyéb módon olvashatatlanná tették.

Az ajánlóíveket bárki, meghatalmazás nélkül átadhatja a Toronyi Helyi Választási Irodának (9791 Torony, Rohonczi u. 6.)

Az ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes helyi választási bizottság hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A bírság mértéke minden határidőben be nem nyújtott ajánlóív után 1 000 Ft. A választási bizottság által kiszabott bírság a jelöltet állító jelölő szervezetet, közös jelölt esetén a jelölt állításában részt vevő valamennyi jelölő szervezetet egyetemlegesen terheli.

A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek a jelölő szervezeten kívül álló oknál fogva elvesztek vagy megsemmisültek (pl. azokat eltulajdonították).

Az ajánlások ellenőrzése

A leadott ajánlásokat a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes helyi választási bizottság mellett működő Toronyi Helyi Választási Iroda 3 napon belül ellenőrzi.

Az ajánlások ellenőrzését csak addig kell folytatni, amíg az érvényes ajánlások száma el nem éri a jelöltséghez szükséges számot.

Ezen túl, amennyiben a jelöltként indulni szándékozó, illetve a jelölő szervezet kéri, az ellenőrzést végző választási iroda tájékoztatást ad az ellenőrzés eredményéről.

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

Amennyiben a bejelentés a jogszabályi feltételeknek megfelel, a jelöltet a helyi választási bizottság – legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon – nyilvántartásba veszi.

Amennyiben a helyi választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételét az ajánlások elégtelen száma miatt elutasítja, a jelölő szervezet – a jelölt bejelentésére nyitva álló határidőig, azaz 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig – pótlólag újabb ajánlóíveket igényelhet, újabb A6 jelű nyomtatvány benyújtásával. A pótlólag összegyűjtött és határidőben leadott ajánlásokat hozzá kell számítani a korábban már leadott ajánlásokhoz.

A közös települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt állítására vonatkozó szabályok

Két vagy több jelölő szervezet közös jelöltet is állíthat.

Az ajánlóívet a közös jelölt állításában részt vevő jelölő szervezeteknek együttesen kell igényelniük az A6 jelű nyomtatványon, és a közös jelöltet együttesen kell bejelenteniük az E3 jelű nyomtatványon. Egyebekben a közös jelölt állításának szabályai azonosak az önálló jelölt állítására vonatkozó szabályokkal.

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt kiesése

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt kiesik, ha a jelölt

 • elhunyt,
 • a választójoga megszűnt,
 • jelölő szervezetét a Nemzeti Választási Bizottság törli a jelölő szervezetek nyilvántartásából,
 • 2019. október 12-én 16.00 óráig a jelölésről az L7 nyomtatványon lemond.

A lemondó nyilatkozatot a helyi választási irodához kell eljuttatni, személyesen vagy meghatalmazott által. A lemondás a nyilatkozatnak a választási iroda általi átvételével hatályosul, feltéve, hogy a benyújtás a fentiekben jelzett határidőig megtörtént. A lemondással kapcsolatos jogértelmezést a 4/2018. NVB iránymutatás tartalmazza.

x

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Elfogadom Elutasítom