Ingyenes írisz Diagnosztikai felmérés
2014-03-17
Óvodai beíratás Toronyban – 2014
2014-03-26

HIRDETMéNY

HIRDETMéNY

Országgyűlési Választások 2014

ORSZÁGGYűLéSI KéPVISELőK VÁLASZTÁSA 2014

Tisztelt Választópolgárok!

Dr. Áder János köztársasági elnök úr a 16/2014. (I.18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választása időpontját 2014. április 6. napjára (vasárnapra) tűzte ki.

A 2014. évi országgyűlési választás az új választási eljárásról szóló törvény alapján a korábbi szabályoktól eltérően egyfor­dulós lesz.

Megváltozott az egyéni országgyűlési választókerületek szá­ma és határa is, a korábbi 386 országgyűlési képviselő helyett 199 parlamenti képviselő (106 országgyűlési egyéni választó­kerületi képviselő és 93 országgyűlési képviselő országos lis­táról) kerülhet be a választás eredményeként a Parlamentbe.

A VÁLASZTÓK NYILVÁNTARTÁSA

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről szó­ló értesítést 2014. február 17-ig kapják meg a Nemzeti Válasz­tási Irodától. Az a választópolgár, aki nem kapja meg az értesí­tőt, vagy azt elveszíti kerületi választási irodától 2014. április 4.-én 16 óráig új értesítőt igényelhet.

A szavazóköri névjegyzék 2014. január 18. napjától 2014. április 4 napja 16 óráig tekinthető meg a Toronyi Kö­zös Önkormányzati Hivatalban (9791 Torony, Rohonczi u. 6., Tel: (94) 540-521, Fax: (94) 540-521, e-mail:onkormanyzat@toronynet.hu) a Helyi Választási Irodában, ügyfélfogadási időben. Ezen időszak alatt lehet személyesen vagy írásban kérelmet benyújtani a névjegyzékből való kihagyás, törlés, illetve névjegyzékbe felvétel miatt a Helyi Választási Iroda Vezetőjéhez.

Amennyiben a választópolgár a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén, vagy főkonzulátusán adhatja le szavazatát abban az esetben, ha kérte a kül­képviseleti névjegyzékbe történő felvételét. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a Helyi Választási Irodavezetőjétől 2014. március 29-én 16.00 óráig lehet kérni, személyesen, ajánlott levélben, a “www.valasztas.hu” honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon.

A külképviseleten 2014. április 6-án, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni. Azokon a külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest -1 vagy -2 óra, a helyi idő szerinti 6.00 óra és a közép-európai idő szerin­ti 19.00 óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen lé­tesített külképviseleteken 2014. április 5-én, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni.

Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakóhelyétől tá­vol, de Magyarország területén tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. A választópolgár lakóhelye szerinti választási iroda az átjelentkezőt a kérelem alapján törli a lakcíme szerinti sza­vazóköri névjegyzékből, egyidejűleg felveszi azon település­nek a település szintű lakóhellyel rendelkező választópolgár­ok számára kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a vá­lasztópolgár szavazni kíván.

Az átjelentkezéssel a választópolgár a lakcíme szerinti ország­gyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat. A választópolgár legkésőbb 2014. április 4-én (péntek) 16.00 óráig kérheti az átjelentkezést, illetve visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe.

Az átjelentkezés személyesen ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon kérhető. A kérelemnyomtatvány igényelhető a Helyi Választási Irodán.

A választópolgár kérheti, hogy a központi névjegyzékbe kerüljön feltűntetésre nemzetiségének megnevezése és azt, hogy az országgyűlési választáson is nemzetiségi választópol­gárként kíván szavazni.

Amennyiben a választópolgár az országgyűlési választáson is nemzetiségi választópolgárként kíván részt venni, nem a párt­listára, hanem a nemzetiség országos önkormányzata által ál­lított listára szavazhat és erre vonatkozó nyilatkozatát 2014. március 21-én 16 óráig teheti meg.

A választópolgár csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzéken. A választópolgár 2014. április 4-én péntek 16 óráig kérheti nemzetiségi hovatartozása törlését és módosíthatja az országgyűlési választásra kiterjedő hatály ügyében tett nyilatkozatát.

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben sze­repel, de egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogva tar­tása miatt nem tud elmenni a szavazó-helyiségbe mozgóurnát kérhet.

A mozgóurna iránti kérelmet 2014. április 4-én 16.00 órá­ig a Helyi Választási Irodához lehet benyújtani, személyesen vagy meghatalmazott útján teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással (teljes bizonyító erejű az okirat, ha azt saját kezűleg írták és aláírták, a nem saját kezűleg írt okiraton két tanú aláírásával vagy ügyvéd ellenjegyzésével tanúsítja, hogy azt a nyilatkozó írta alá. A tanúk lakcímét az okiraton fel kell tűntetni.), ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon. A szavazás napján mozgóurnát már csak a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni. A kére­lemnek a szavazás napján a szavazatszámláló bizottsághoz leg­később 15 óráig be kell érkeznie.

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy aka­dálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson a kérelmet a Helyi Választási Irodához kell benyújtani 2014. április 4-én 16. óráig.

A névjegyzékkel kapcsolatos valamennyi kérelemnek tartal­maznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születé­si helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját, továbbá a válasz­tópolgár megadhatja a postacímét, email címét vagy telefax számát, ahova a kérelmével kapcsolatos értesítés megküldé­sét kéri.Az adatokat a személyi igazolványban szereplő adatokkal megegyezően kell megadni. A nem megfelelő adatközlés a ké­relem elutasítását vonja maga után.

SZAVAZÁS

Szavazni a szavazás napján 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szava­zókörben lehet. Átjelentkezéssel szavazni a kijelölt 1. számú szavazókörben (9791 Torony, Rohonczi u. 6.) lehet.

Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:

  • lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazol­vány vagy
  • lakcímigazolvány éS – személyazonosító igazolvány vagy út­levél vagy – 2001. január l-jét követően kiállított vezetői enge­dély.

Szavazni két szavazólapon lehet. Az egyik szavazólapon az or­szágos listát állító jelölő szervezetek, a másikon az adott vá­lasztókerületi egyéni országgyűlési képviselő jelöltek szere­pelnek.Fontos, hogy az a választópolgár, aki átjelentkezéssel lakóhe­lyén kívül szavaz, a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni vá­lasztókerület szavazólapján szavazhat.Minden szavazókörben a szavazólapok kitöltéséhez szavazó­fülke áll a választópolgárok rendelkezésére. A szavazólapok kitöltése alatt csak a szavazó tartózkodhat a fülkében. A választópolgár, ha nem tud olvasni, illetve testi fogyatékos­sága, vagy bármely más ok akadályozza a szavazásban, akkor általa választott segítőt, ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét veheti igénybe. A látássérült választópolgár, amennyiben azt előzetesen for­manyomtatványon kérte, Braille-írással ellátott szavazósab­lont vehet igénybe a szavazás segítése céljából. éRVéNYESEN szavazni csak a hivatalos szavazólapon sze­replő egy egyéni jelöltre és egy országos listára lehet, a lista, illetve a jelölt neve alatti, melletti vagy feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal. (+ vagy X).

Lakics Mónika

HVI vezető

x

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Elfogadom Elutasítom